Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Predávajúci:

FRIGO EXPRES s.r.o., Košice – mestská časť Barca 1678, 040 17 Košice – mestská časť Barca, IČO: 50985485, DIČ: 2120547858, IČ DPH: SK2120547858, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: sro, vložka číslo: 41839/V

Kupujúci je osoba (spoločnosť), ktorá si vybrala a zaplatila za služby alebo tovar na webovej stránke www.pilotenergy.sk
Nákup tovaru prostredníctvom nášho e-shopu môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby, za predpokladu dodržania nižšie uvedených obchodných podmienok.

Objednávka

1. Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.pilotenergy.sk písomnou formou: e-mailom, vrátane objednávky prostredníctvom e-shopu. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná, ako zmluva uzavieraná na diaľku.

2. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú-doručovaciu a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail, právnická osoba, podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH. Ďalej je nutné uviesť názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum objednávky (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky). Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru alebo zmluvnej kuriérskej služby).

3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a tak vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Najneskôr do 24 hodín (v pracovné dni) sa predávajúci skontaktuje so spotrebiteľom. Potvrdí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná. Po potvrdení objednávky Vám garantujeme výšku ceny za výrobok.

4. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. V zmysle ustanovenia § 7 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote 14 dní doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho. Formulár na odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy si môžete stiahnuť tu: Formulár na odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy.

I. Dodacie lehoty

1. Po obdržaní objednávky Vám bude tovar doručený v čo najkratšom termíne. Objednávky prijaté cez víkendy a sviatky sú potvrdzované vždy v nasledujúci pracovný deň. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Termín doručenia alebo odberu tovaru bude spotrebiteľovi oznámený pri potvrdení objednávky.

2. Vo všeobecnosti je termín dodania alebo odberu tovaru do 3 dní od dátumu potvrdenia objednávky.

3. Vo veľmi výnimočných prípadoch, kedy niektoré druhy tovarov nie sú skladom a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov, môže byť dodacia lehota dlhšia.

4. V prípade, že si Pilota objednáte v pracovný deň do 12:00, garantujeme doručenie kurierskou spoločnosťou do 24 hodín. Objednávky po 12:00 budú vybavované nasledujúci pracovný deň. Objednávky prijaté v piatok po 12:00 budú expedované v pondelok. Pri dobierke je možná platba v hotovosti alebo kartou.

II. Cena, platobné podmienky a prepravné

1. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny cien a tovaru v nádväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri potvrdení objednávky. Všetky ceny na webovej stránke www.pilotenergy.sk sú uvedené v eurách a s DPH.

2. Spotrebiteľ uhrádza platbu v hotovosti, prevodom/vkladom na účet predávajúceho, prostredníctvom e-shopu cez platobnú bránu, alebo dobierkou.

3. Výška nákladov na dopravu bude spotrebiteľovi oznámená vždy pri potvrdení objednávky, prípadne predávajúci spotrebiteľovi odporučí lacnejší variant dopravy.

III. Preberanie tovaru

1. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej v objednávke.

2. Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a s prepravnou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované. Reklamačný formulár si môžete stiahnuť tu: Reklamačný protokol.

3. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho.

4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.

5. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

IV. Adresa orgánu dozoru

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55
fax č. 055/622 46 95

V. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

VI. Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny tovaru a cien.

2. Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo potvrdením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi v plnej miere súhlasí.

3. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 102/2014 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

4. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty ( e-mailu ) a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti od 1.10.2020