Štatút súťaže „ADVENTNÝ KALENDÁR“ na webovej stránke www.pilotenergy.sk

I. Usporiadateľ a organizátor súťaže
1. Usporiadateľom a organizátorom súťaže „ADVENTNÝ KALENDÁR“ je PILOT ENERGY SLOVAKIA s. r. o., Jazerná 5, 040 12 Košice, IČ DPH: SK212 054 78 58, IČO: 509 854 85, DIČ: 212 054 78 58, zapísaný v obchodnom registri OS Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 41839/V (ďalej len „usporiadateľ“) .

II. Charakter súťaže
1. Súťaž „ADVENTNÝ KALENDÁR“ si dáva za cieľ podporu interaktivity medzi usporiadateľom a priaznivcami webovej stránky a sociálnych sietí usporiadateľa, vytvorenie aktivity používateľov sociálnych sietí a webovej stránky usporiadateľa a ocenenie výhercov danej súťaže, ktorých ocenenie bude vychádzať zo splnenia podmienok účasti súťaže (viac v časti V. Podmienky súťaže a výber výhercov) a rešpektovania ostatných nasledujúcich ustanovení.

III. Termín a miesto konania súťaže:
1. Súťaž prebieha na oficiálnej webovej stránke usporiadateľa súťaže www.pliotenergy.sk. Je propagovaná a pripomínaná aj na sociálnych sieťach Facebook a Instagram, konkrétne na usporiadateľovom facebookovom profile Pilot Energy https://www.facebook.com/pilotenergysk a na instagramovom účte @pilotenergysk.
2. Súťaž prebieha od 1. decembra 2020 do 24. decembra 2020, a bude vyhodnotená 24. decembra 2020.

IV. Súťažiaci:
1. Súťažiacimi sa môžu stať iba osoby s trvalým bydliskom a korešpondenčnou adresou na území Slovenskej republiky.
2. Súťažiace osoby musia kvôli účasti v súťaži splniť aj podmienky a pravidlá súťaže uvedené v časti V. Podmienky a pravidlá súťaže a výber výhercov tohto štatútu (vybrané podmienky uvedené v tomto štatúte sú dostupné aj v súťažnom príspevku na sociálnych sieťach usporiadateľa, prípadne v príspevkoch pripomínajúcich uvedenú súťaž).
V. Podmienky súťaže a výber výhercov
1. Podmienkou zapojenia sa do súťaže je splniť zadanie súťaže definované v tomto dokumente.
2. Zo súťaže budú vybraní 3 výhercovia.
3. Súťažiaci musia odpovedať na súťažné otázky uvádzané v adventnom kalendári na webovej stránke, pričom do výberu finálnych 3 výhercov budú vybraní iba tí, ktorí správne odpovedia na 18 alebo viac otázok.
4. Každý súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť iba raz, teda iba prostredníctvom jednej e-mailovej adresy, ktorú bude po dobu celej súťaže používať.
5. Mená výhercov budú uvedené na sociálnych sieťach usporiadateľa súťaže, konkrétne na Facebooku a Instagrame.
6. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vybrať finálnych výhercov a prideliť im výherné ceny na základe vlastného uváženia a podľa ním preferovaného spôsobu výberu.

VI. Výhra a odovzdanie výhry
1. Výhrami v súťaži sú:
• 1. miesto – notebook ASUS + 1 balenie 24 kusov smart energy drinku PILOT
• 2. miesto – 3 balenia PILOTA (72 ks.) spolu s reklamnými predmetmi PILOTA
• 3. miesto – 2 balenia PILOTA (48 ks.) a reklamné predmety PILOTA

2. Každý z 3 výhercov získa iba jednu z cien uvedených v odstavci vyššie.
3. Výhercovia budú vyzvaní v informačnom príspevku na sociálnych sieťach usporiadateľa, aby prostredníctvom súkromnej správy odoslali usporiadateľovi súťaže svoje kontaktné údaje, a to najneskôr do 7 dní od uvedenia výzvy.
4. Výhry budú odovzdané výhercom do 2 týždňov od vylosovania víťazov súťaže.

VII. Spracovanie osobných údajov a osobnostné práva
1. Súťažiaci svojou účasťou v súťaži udeľujú usporiadateľovi súťaže v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov svoj výslovný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na účely fungovania a vyhodnotenia tejto súťaže.
2. Súťažiaci svojou participáciou na súťaži a splnením súťažných podmienok poskytujú súhlas so zaradením svojich osobných údajov do databázy usporiadateľa súťaže, a to výhradne na účely vyhodnotenia súťaže a odovzdania výhier.

VIII. Záverečné ustanovenia
1. Účasťou v súťaži vyjadrujú účastníci súhlas so zverejnenými pravidlami súťaže a zaväzujú sa dodržiavať ich.
2. Táto súťaž nie je sponzorovaná, odporúčaná, alebo iným spôsobom spojená so spoločnosťou Facebook, Inc.
3. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo finálneho posúdenia splnenia či nesplnenia podmienok stanovených pre získanie výhier v súťaži.
4. Usporiadateľ týmto nepreberá voči účastníkom súťaže žiadne iné záväzky a títo nemajú nárok na akékoľvek iné plnenie zo strany usporiadateľa, než aké je uvedené v pravidlách v súťažnom príspevku a v tomto štatúte.