Štatút súťaže „PILOT v domácnosti“ na sociálnej sieti Facebook

I. Usporiadateľ a organizátor súťaže:
Usporiadateľom a organizátorom súťaže „PILOT v domácnosti“ je PILOT ENERGY SLOVAKIA s. r. o., Jazerná 5, 040 12 Košice, IČ DPH: SK212 054 78 58, IČO: 509 854 85, DIČ: 212 054 78 58, zapísaný v obchodnom registri OS Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 41839/V (ďalej len „usporiadateľ“) .

II. Charakter súťaže
1. Súťaž „PILOT v domácnosti“ si dáva za cieľ podporu interaktivity medzi usporiadateľom a používateľmi Facebooku, vytvorenie aktivity používateľov sociálnej siete Facebook a ocenenie výhercov danej súťaže, ktorých ocenenie bude vychádzať zo splnenia podmienok účasti súťaže (viac v časti V. Podmienky súťaže a výber výhercov) a rešpektovania ostatných nasledujúcich ustanovení.

III. Termín a miesto konania súťaže:
1. Súťaž prebieha na sociálnej sietí Facebook, konkrétne na usporiadateľovom facebookovom profile Pilot Energy https://www.facebook.com/pilotenergysk.
2. Termín trvania súťaže je uvedený v súťažnom príspevku na vyššie uvedenom facebookovom profile.

IV. Súťažiaci:
1. Súťažiacimi sa môžu stať iba osoby s trvalým bydliskom a korešpondenčnou adresou na území Slovenskej republiky.
2. Súťažiace osoby musia kvôli účasti v súťaži splniť aj podmienky a pravidlá súťaže uvedené v časti V. Podmienky a pravidlá súťaže a výber výhercov tohto štatútu (podmienky uvedené v tomto štatúte sú dostupné aj v súťažnom príspevku na facebookovom profile usporiadateľa).

V. Podmienky súťaže a výber výhercov:
1. Podmienkou zapojenia sa do súťaže je splniť súťažnú úlohu. Tá je uvedená v súťažnom príspevku na usporiadateľovom facebookovom profile.
2. Každý súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť iba raz, teda iba prostredníctvom jediného facebookového profilu.
3. Súťažiaci môže do súťaže poslať iba jednu fotografiu, ktorej charakter je uvedený v súťažnom príspevku na Facebooku.
4. Zo súťaže budú vybraní 3 výhercovia, ktorí získajú totožné ceny.

VI. Výhra a odovzdanie výhry:
1. Výhrou v súťaži je 1x balenie 24 kusov smart energy drinku PILOT a finančná suma 100 €.
2. Výhra uvedená v odstavci vyššie sa týka jedného výhercu.
3. Výherca bude vyzvaný v príspevku, aby prostredníctvom súkromnej správy odoslal usporiadateľovi súťaže svoje kontaktné údaje, a to najneskôr do 10 dní od uvedenia výzvy.
4. Výhry budú odovzdané výhercovi do 2 týždňov od ukončenia súťaže.

VII. Spracovanie osobných údajov a osobnostné práva:
1. Súťažiaci svojou účasťou v súťaži udeľujú usporiadateľovi súťaže v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov svoj výslovný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na účely fungovania a vyhodnotenia tejto súťaže.
2. Súťažiaci svojou participáciou na súťaži a splnením súťažných podmienok poskytuje súhlas so zaradením svojich osobných údajov do databázy usporiadateľa súťaže, a to výhradne na účely vyhodnotenia súťaže a odovzdania výhier.

VIII. Záverečné ustanovenia:
1. Účasťou v súťaži vyjadrujú účastníci súhlas so zverejnenými pravidlami súťaže a zaväzujú sa dodržiavať ich.
2. Táto súťaž nie je sponzorovaná, odporúčaná, alebo iným spôsobom spojená so spoločnosťou Facebook.
3. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo finálneho posúdenia splnenia či nesplnenia podmienok stanovených pre získanie výhier v súťaži.
4. Usporiadateľ týmto nepreberá voči účastníkom súťaže žiadne iné záväzky a títo nemajú nárok na akékoľvek iné plnenie zo strany usporiadateľa, než aké je uvedené v pravidlách v súťažnom príspevku a v tomto štatúte.